SPN

Tag: Chinese in Taoyuan

YI HUI XUAN

Mian Jiang

12HOTPOT – Zhongli Zhongmei

Golden Crown

Lemon Grass Restaurant

Grand Hilai Taoyuan Taimou

Zhuchang Mayouji

Hero Restaurant

Yun Chen Stone Hot Pot

Chien Tu- Luzhu Zhongzheng Store

Hotel Kuva Chateau- Tang’s Chinese Restaurant

1010 Hunan Cuisine – Zhongli Sogo Store

Muggle Restaurant

Yong Xin Cha Dang Gang Zi Bing

Casserole – Zhongli Branch

Top One Pot ZhongMei

Toast-Nan Kan Fenghua

Xinmeilongzhen

Lucky Family

Traveler Cafe

Timhowan – Taoyuan Tai Mall Store

Chien-Tu Shabu Shabu-Zhongshan

Yang Shin Vegetarian Restaurant – Fame Hall Garden Hotel

Dafang Lanzhou Mianshi

3 Good – Puxin Yongmei